Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

12 May 2016
Kategorija:
vazne informacije

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije. Akreditacija visokoškolske ustanove.

Kliknite ovde da pogledate dokument kojim je Ministarstvo prosvete RS Akademiji umetnosti dodelilo DOZVOLU ZA RAD.

Akademija umetnosti je prvi akreditovan srpski fakultet u polju umetnosti. Imajući u vidu visoke i veoma specifične zahteve standarda u ovom obrazovno-umetničkom polju, posebna vrednost akreditacije Akademije umetnosti odnosi se na zastupljenost svih predvidjenih umetničkih oblasti – Dramskih i audiovizuelnih umetnosti, Muzike i izvođačkih umetnosti.

Odluka Komisije za akreditaciju svojevrsno je priznanje Akademiji umetnosti o potpunoj usaglašenosti sa principima Bolonjske deklaracije i drugih dokumenata vezanih za bolonjski proces.

U prilog brojnim pohvalama navedenim u postupku akreditacije, kojima se izričito uvažavaju vrednosti Ustanove,

 „osnovni zadaci definisani su jasno, u skladu sa Zakonom, javno su objavljeni i utvrđeni od strane organa upravljanja; sajt Ustanove je odličan; ciljevi Ustanove su konkretni i ostvarljivi; studijski programi imaju usklađenu strukturu; studenti stiču odgovarajuće kvalifikacije; studijski programi imaju usklađenu celinu ciljeva, metoda učenja i omogućavaju sticanje kompetencija studenata; kvalifikacije nastavnika su dokumentovane i odgovaraju standardima; postoji kvalifikovano osoblje za poslove sekretara, studentsku službu, rad u biblioteci i administrativne poslove; uslovi za upis studenata su jasno definisani; uspešnost studenata se neprekidno prati; prostor za održavanje nastave odgovara standardima za polje umetnosti; oprema zadovoljava uslove za izvođenje nastave, obezbeđena je savremena tehnika; biblioteka raspolaže svim potrebnim izvorima, nastava je pokrivena odgovarajućim udžbenicima; postoji strategija obezbeđenja kvaliteta kroz sertifikat o kvalitetu ISO 9001.2000; Izveštaj o samovrednovanju je vrlo studiozan i koristan za unapređenje kvaliteta; u Informatoru i na sajtu Ustanove objavljeni su svi relevantni podaci o Ustanovi, nastavnom osoblju, studijskim programima, osnovnim zadacima i ciljevima Ustanove“

kao i svakog pojedinačnog studijskog programa,

„pripadnost obrazovnom polju i pripisanim umetničkim oblastima u skladu je sa Zakonom i listom oblasti koju je utvrdio Nacionalni savet; zvanja i nazivi diploma u skladu su sa listom zvanja koju je utvrdio Nacionalni savet; dužina trajanja studija (4 godine) u skladu je sa Zakonom; programi su prihvaćeni od strane Nastavno-umetničkog veća Fakulteta, kao i Senata Univerziteta; uslovi upisa jasno su definisani i dostupni javnosti; studijski programi sadrže sve Zakonom predviđene elemente i imaju predviđen broj ESPB (240); sačinjeni su odgovarajući dodaci diplome, koji obuhvataju sve potrebne elemente; podaci o studijskim programima prisutni su na sajtu Ustanove; programi obezbeđuju sticanje kompetencija funkcionalno primerenih karijerama u odgovarajućim umetničkim oblastima; svrhe i ciljevi programa jasno su i nedvosmisleno formulisani i u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Ustanove; jasno je navedeno koje opšte i predmetno-specifične sposobnosti studenti stiču savladavanjem programa; struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova i broj ESPB; studentima na svakom programu obezbeđen je propisan sedmični fond časova aktivne nastave, pri čemu je ispunjen uslov da na studijskom programu prvog nivoa studija minimalno 50% treba da budu časovi predavanja; u potpunosti je zadovoljen zahtev standarda u pogledu uravnotežene zastupljenosti grupa predmeta (umetnički: 50%-60%, teorijsko-umetnički: 30%-40% i društveno-humanistički: oko 10%); u strukturi svakog studijskog programa izborna nastava je zastupljena sa preko 10% ESPB; priložene su Knjige predmeta, u kojima je specificiran svaki predmet; strukture kurikuluma obuhvataju opis predmeta sa nazivom, tipom predmeta, godinom i semestrom studija, brojem ESPB, imenom nastavnika, ciljem kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslovima za pohađanje predmeta, sadržajem predmeta, preporučenom literaturom, metodama izvođenja nastave, načinom provere znanja i ocenjivanja; programi su celoviti i sveobuhvatni i nude najnovija stručna i umetnička saznanja, usaglašeni su sa drugim programima na Ustanovi i usklađeni sa najmanje tri srodna i akreditovana studijska programa u Evropi i/ili svetu; programi upisuju broj studenata shodno raspoloživim prostornim i kadrovskim mogućnostima Ustanove; konkurs za upis studenata sadrži sve Zakonom propisane elemente; studenti polaganjem ispita stiču određeni broj ESPB, utvrđen za svaki predmet prema opterećenju studenata i prema jedinstvenoj metodologiji; uspešnost studenata u savlađivanju određenog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava poenima, stečenih na predmetu kroz rad u nastavi, ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, pri čemu je minimalan broj poena koje student može da stekne ispunjavanjem predispitnih obaveza tokom nastave 30 a maksimalni 70; svaki predmet iz svakog studijskog programa ima jasan i objavljen način sticanja poena; ukupan broj nastavnika dovoljan je da pokrije ukupan broj časova nastave na svakom studijskom programu; nema nastavnika sa angažovanjem većim od 12 časova nedeljno; ispunjen je zakonski uslov da najmanje 50% časova, od aktivne nastave koju drže nastavnici, drže nastavnici sa punim radnim vremenom; broj saradnika dovoljan je da pokrije ukupan broj časova nastave na svakom studijskom programu; kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju nivou njihovih zaduženja i dokumentovane su referencama, a podaci su dostupni javnosti; veličina grupa za predavanja i vežbe odgovara Dopuni standarda za akreditaciju studijskih programa u okviru polja umetnosti; obezbeđen je odgovarajući prostor za izvođenje nastave, uz adekvatan bibliotečki prostor i čitaonicu; obezbeđena je sva tehnička oprema za savremeno izvođenje nastave u polju umetnosti.“

 

stoji i činjenica da je Akademija umetnosti, od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije akreditovana kao naučno-istraživačka institucija – akreditovana za naučno-istraživački rad u oblasti nauka o umetnostima, kulturoloških nauka i komunikologije – čime je stekla pravo na obavljanje naučno-istraživačke delatnosti od opšteg interesa (rešenje br. 660-01-00204/2013-17, od 25.11.2013. godine).

Činom akreditovanja Ustanove i svih studijskih programa, Akademija umetnosti je i zvanično upisana u Evropsku zonu visokog obrazovanja.

facebook share
tweet this
google +

vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub