Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

O studijskom programu

Studijski program: Kreiranje imidža u umetnosti i medijima, master akademske studije

Dužina trajanja programa: 1 godina /2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik

Master studijski program Kreiranje imidža u umetnosti i medijima proistekao je iz potrebe za obrazovanjem stručnih i umetničkih kadrova koji mogu svojim kreativnim angažmanom da odgovore na sve izraženije zahteve za profesionalnim kreiranjem ličnog imidža i imidža institucija.

Na ovaj program može se upisati lice koje ima završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, sa prikupljenih 240 ESPB i položi prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti koje su neophodne za bavljenje kreativnim radom u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti – kreiranjem imidža. Na prvu godinu master akademskih studija Kreiranje imidža u umetnosti i medijima može da se upiše do 12 studenata. Strani državljanin može se upisati na studijski program Kreiranje imidža u umetnosti i medijima pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije.

Kandidat na konkurs podnosi:

Motivaciono pismo (argumentacija za odabir programa, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
Portfolio radova (svoje radove iz oblasti umetnosti, na primer, video zapis) na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti. Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
Diplomu o prethodno završenim studijama
Izvod iz Matične knjige rođenih
Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)
Opšte lekarsko uverenje
Fotografiju formata 10×15
Uplata participacije za polaganje prijemnog u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje na blagajni fakulteta/

Završni master rad može se raditi iz sledećih predmeta: Imidža u filmskom sistemu, Imidža i odnosa s javnošću, Multimedijalne režije ili Kreiranja audiovizuelnog personalnog imidža, a podrazumeva kreativni proces koji rezultira audiovizuelnim umetničkim delom – filmom ili projektom, uz pismeno obrazloženje osmišljavanja i realizovanja dela obima 30 strana (7.500 reči). Predlog teme student može podneti nakon završenog prvog semestra studija.

Nakon sistematski proveravanih i pozitivno evaluiranih postignuća u okviru svih programskih zahteva, zadataka i odbranjenog master rada na studijskom programu Kreiranje imidža u umetnostii medijima, student stiče naziv master dramski i audiovizuelni umetnik, kao i prohodnost za nastavak školovanja na specijalističkim i doktorskim studijama u ovoj i srodnim oblastima.

Svoje sposobnosti i znanja audiovizuelni umetnik koji je odbranio master rad na programu Kreiranje imidža u umetnosti i medijima moći će da iskaže kako u institucijama kulture, u medijima – na filmu, radiju, televiziji, tako i van njih, u autorskom angažmanu kreiranja imidža javnih ličnosti i organizacija.

Obavezni predmeti:

Imidž u filmskom sistemu
Imidž i odnosi s javnošću
Stilovi javnog izražavanja
Kreiranje audiovizuelnog personalnog imidža
Advertajzing i dizajn
Multimedijalna režija
Metodologija istraživačkog rada
Završni (MA) rad

 

Izborni predmeti:

Muzički žanr – kreator imidža
Imidž – vizuelna retorika
Kreativno pisanje
Javni nastupi besedništvo

 

Akreditacija studijskog programa Kreiranje imidža u umetnosti i medijima

SAZNAJTE VIŠE:

Raspored predmeta KIUM – MA


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub