Besplatna priprema za polaganje prijemnih ispita

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA, ŠTA JE SVE POTREBNO PRIPREMITI, PRIMERI TESTOVA OPŠTE KULTURE I POZNAVANJA UMETNOSTI, PRIMERI TEMA I PITANJA NA PRIJEMNIM ISPITIMA

Besplatne konsultacije i online prijava za buduće studente

Odaberite studijski program koji želite i prijavite se online ili u Sekretarijatu Akademije umetnosti, Nemanjina 28, na prvom spratu, od 9-16 časova.

AKREDITACIJA AKADEMIJE UMETNOSTI U BEOGRADU

Akademija umetnosti u Beogradu je aktreditovana visokoškolska ustanova, sa akreditovanim svim studijskim programima od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije.

Akademija umetnosti – Dozvola za rad

Akademija umetnosti, PRVI akreditovan fakultet u polju Umetnosti u Republici Srbiji, dobila je Dozvolu za rad 4. maja 2010. godine.

Uspesi studenata i diplomaca Akademije umetnosti

Ponosna na svoje studente, Akademija umetnosti želi da sa svima podeli vesti o njihovim uspesima i najvažnijim profesionalnim angažmanima.

Prijemni ispit – Osnovne studije

 

PRIJEMNI ISPIT – MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA

Potrebno je da na prijemni ispit donesete svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu; džingl ili primenjenu muziku).

Prvi dan polaganja

 

Drugi dan polaganja

Vrši se provera muzičkih sposobnosti kandidata:

 

PRIJEMNI ISPIT – FOTOGRAFIJA I KAMERA

 

 

 

U nastavku možete pogledati primer Testa iz opšte kulture:

Pitanja Fotografija i Kamera

PRIJEMNI ISPIT – FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

 

Moduo FTV Režija

Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese na DVD-u ili USB-u kratki igrani ili dokumentarni film u trajanju do 5 minuta. Prijemni ispit traje dva dana.

Prvi dan:

Predaja radova. Prikazivanje jednog klasičnog igranog filma. Pismena analiza prikazanog filma. Test iz poznavanja filmske umetnosti (test sadrži 50 pitanja iz filma i drugih umetnosti – književnost, muzika, slikarstvo… ).

Drugi dan:

Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja i priloženog filma, ispitna komisija pravi izbor.

Moduo FTV Montaža

Prijemni ispit se polaže pred komisijom i sastoji se iz tri dela.

Prvi dan

– Test opšte kulture – Pismeno se odgovara na 40 pitanja iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti, muzike, filma, televizije… Vreme trajanja je jedan školski čas.

Drugi dan

– Pismena analiza zadatog filma – Podrazumeva razumevanje ideje, karakteristike načina njene prezentacije, prepoznavanje simbolike… Vreme trajanja je dva školska časa.

Treći dan

– Razgovor sa komisijom – Podrazumeva bliže upoznavanje sa kandidatom, njegovim interesovanjima i predispozicijama za ovakvu vrstu školovanja.

U nastavku možete pogledati primer Testa iz poznavanja filmske umetnosti:

FTV Rezija i montaza- Model pitanja za- Test opste kulture

 

PRIJEMNI ISPIT – PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

 

Prvi dan polaganja

 

Drugi dan polaganja

 

U nastavku možete pogledati primere tema za ESEJ i pitanja koja će Vam olakšati pripremu prijemnog ispita:

Produkcija u umetnosti i medijima

PRIJEMNI ISPIT – GLUMA

 

Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata:

 

a) dramu

b) komediju

 

Saznajte više o specifičnostima programa prijemnih ispita na svakom od studijskih programa osnovnih studija:

Fotografija i kamera

Prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti sastoji se iz tri dela:

1. U usmenom delu ispita komisija pregleda priloženi portfolio kandidata koji se sastoji od dvadeset fotografskih radova, razgovara sa kandidatima o njihovim afinitetima i o eventualnim prethodnim iskustvima iz fotografske ili snimateljske struke, i ako je potrebno pregleda filmske ili video radove koje su kandidati podneli kao prezentaciju svojih dosadašnjih interesovanja.

2. U praktičnom delu ispita kandidati imaju zadatak da naprave kompoziciju, tako što ponuđene predmete izdvajaju i postavljaju u okvir kadra fiksirane kamere, a zatim jednim izvorom svetla osvetljavaju aranžman. Kontrola se obavlja preko video monitora, a maksimalno vreme je ograničeno na 1 sat.

3. Kandidati rešavaju test koji se sastoji od 25 pitanja iz opšte kulture i 25 pitanja iz fotografske i snimateljske struke, tako što zaokružuju po jedan od tri ponuđena odgovora za svako pitanje. Vreme za rešavanje testa ograničeno je na 1 sat.

 

Filmska i televizijska režija i montaža

Moduo FTV Režija

Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese na DVD-u ili USB-u kratki igrani ili dokumentarni film u trajanju do 5 minuta. Prijemni ispit traje dva dana.

Prvi dan:

Predaja radova. Prikazivanje jednog klasičnog igranog filma. Pismena analiza prikazanog filma. Test iz poznavanja filmske umetnosti (test sadrži 50 pitanja iz filma i drugih umetnosti – književnost, muzika, slikarstvo… ).

Drugi dan:

Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja i priloženog filma, ispitna komisija pravi izbor.

FTV Režija – Model pitanja za – Test opšte kulture

Moduo FTV Montaža

Prijemni ispit se polaže pred komisijom i sastoji se iz tri dela.

Prvi deo

– Test opšte kulture – Pismeno se odgovara na 40 pitanja iz oblasti kulture, umetnosti, književnosti, muzike, filma, televizije… Vreme trajanja je jedan školski čas.

Drugi deo

– Pismena analiza zadatog filma – Podrazumeva razumevanje ideje, karakteristike načina njene prezentacije, prepoznavanje simbolike… Vreme trajanja je dva školska časa.

Treći deo

– Razgovor sa komisijom – Podrazumeva bliže upoznavanje sa kandidatom, njegovim interesovanjima i predispozicijama za ovakvu vrstu školovanja.

U nastavku možete pogledati primer Testa iz poznavanja filmske umetnosti:

FTV Montaža – Test opšteg obrazovanja

Gluma

Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata:

– recitacija (po izboru kandidata);
– monolog (po izboru kandidata):
a) drama
b) komedija
– improvizacija na zadatu temu;
– imitacija

 

Muzička produkcija i dizajn zvuka

Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dva dana, a kandidat je dužan da na prijemni ispit donese svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu, džingl, primenjenu muziku).

Prvi dan
– Kandidati pišu rad sa temom “Želje i motivacije za bavljenje poslom snimanja i dizajna zvuka”. Komisija zadržava pravo da iz ovog rada izvede i zaključke o nivou opšte kulture kandidata.
– Kandidati analiziraju, obrazlažu i brane stavove i postupke primenjene u vlastitom autorskom zvučnom delu koje su prethodno podneli komisiji na uvid i slušanje. Zvučno delo kandidat komisiji predaje neposredno pred početak ispita i to isključivo na sledećim nosačima zvuka: CD ili DVD.
– Provera osnovnih znanja iz oblasti audio-tehnike i računarskog softvera vezanog za oblast snimanja i dizajna zvuka.
– Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira MPDZ.

Drugi dan
Vrši se provera muzičkih sposobnosti kandidata:
– Osećaj za ritam, melodiju i memorisanje kraćih melodijsko-ritmičkih motiva
– Tečno sviranje jednog akustičnog instrumenta
– Osnovna muzička pismenost

 

Produkcija u umetnosti i medijima

Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dva dana.

Prvi dan
– Kandidati pišu rad na jednu od četiri ponuđene teme iz oblasti kulture, umetnosti i medija.
– Komisija zadržava pravo da iz ovog rada izvede i zaključke o nivou opšte kulture kandidata.

Drugi dan

– Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu.
– Razmatra se projekat po izboru sa stanovišta produkcije.
– Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program.

Za informacije o uslovima i rokovima upisa obratite se Sekretarijatu Akademije umetnosti, na tel. 011 3618 716 (od 9 do 16 časova)


vidite nas


informator


studentski
servis


Filmski
klub